SMEs GROWTH Project

ETDA เปิดตัวโครงการ SMEs GROWTH ยกระดับ SMEs ไทย ด้วยดิจิทัล!

ธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับรากฐานของเศรษฐกิจไทย มีบทบาทในการเป็นฟันเฟืองหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ETDA จึงเริ่มโครงการ SMEs GROWTH ที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับ SMEs ไทย จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง เราไปดูกันเลย

โครงการยกระดับนวัตกรรมด้านดิจิทัลเชิงพื้นที่ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และภาคใต้

ด้วยความมุ่งมั่นของ ETDA ที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย ได้จัดทำโครงการยกระดับนวัตกรรมด้านดิจิทัลเชิงพื้นที่ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และภาคใต้ มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับหน่วยงาน และธุรกิจ

SMEs GROWTH Project

โดยให้ความสำคัญไปที่การแก้ไขปัญหาในการ Transformation เชิงพื้นที่ ร่วมยกระดับศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) ที่ ETDA มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านดิจิทัล การเชื่อมโยง และสร้างเครือข่าย รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

 

SMEs GROWTH พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลตอบโจทย์เศรษฐกิจ

โครงการ “SMEs GROWTH” จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ในพื้นที่ ที่ช่วยยกระดับ และต่อยอดความสามารถทางดิจิทัลของ SMEs ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และภาคใต้เติบโตมากขึ้น ภายใต้แนวคิด พลิกโฉม SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล สำหรับหน่วยงานหรือธุรกิจที่มี ศักยภาพในการตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาในการ Transformation เชิงพื้นที่กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) ทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานที่สำคัญ รวมถึงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลที่จำเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  2. เพื่อให้มีการเชื่อมโยงและเกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ กลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตทาง เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของทั้งสองภาคส่วน
  3. เพื่อยกระดับและต่อยอดความสามารถทางดิจิทัลของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่เป้าหมายผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
  4. เพื่อขยายผลโครงสร้างต้นแบบของกระบวนการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางดิจิทัล (Digitalization) และวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ที่พัฒนาจากความร่วมมือกันของกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

 

2024 กับโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่รูปแบบใหม่ เพื่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

โดยปีนี้ โครงการ “SMEs GROWTH” สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มาในโจทย์

 

  1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิต (Process Improvement) ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในวงการอุตสาหกรรมและโรงงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน บริหารจัดการต้นทุน และประเมินราคาได้ดีขึ้น
  2. ปรับเปลี่ยนไลน์ผลิตเดินหน้าอุตสาหกรรมยุคใหม่ (Data-Driven Production) ผู้ประกอบการ SMEs สายการผลิต ที่ต้องการประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ ให้สามารถอยู่ใน Supply Chain สมัยใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
  3. ปรับพื้นฐานพัฒนาทีม (Team Management for Service Business) อุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความหลากหลาย ทำให้ผู้ประกอบการ ต้องพัฒนาความสามารถที่จะตอบรับกับตลาดที่มีการแข่งขันสูง และมีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ
  4. ปรับเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้เติบโต (Increasing Sales) ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องการโอกาสที่จะหาลูกค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เสริมการรับรู้ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้น จึงต้องการพัฒนาช่องทาง Omnichannel ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าที่เคย ส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด

 

สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ มาในโจทย์

  1. พัฒนาพื้นฐานการเงินเพื่อ SMEs ให้บริหารจัดการรายได้ และบริหารค่าใช้จ่าย ธุรกิจเติบโตไม่ได้ ถ้าระบบบัญชีซึ่งเป็นพื้นฐานมีปัญหา
  2. เพิ่มยอดขาย สร้างกำไรออนไลน์ หาลูกค้าออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น เสริมการรับรู้ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้น จึงต้องการพัฒนาช่องทาง Omnichannel ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าที่เคย ส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด

นับว่าเป็นโจทย์ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) ให้มีความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น

 

หากใครกำลังมองหาบริการทำเว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่น พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Microsoft.Net, Umbraco, Orchard, React โปรดติดต่อ CNXDevSoft โทร 093-183-8823

 

Need a website, mobile applications, and software development service with Microsoft.Net, Umbraco, Orchard, React, please contact CNXDevSoft 093-183-8823, Chiang Mai, Thailand

 

ขอบคุณที่มาจาก https://techsauce.co/tech-and-biz/etda-smes-growth-program